Regulamin

Regulamin serwisu internetowego francuski łącznik

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego o nazwie Francuski Łącznik, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Za pośrednictwem serwisu świadczone są usługi tłumaczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z regulaminem. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:

1. Biuro – forma działalności usługodawcy polegająca na zbieraniu danych, informacji oraz tekstów do tłumaczenia, zawartych w formularzu zamówienia, a następnie weryfikacji zleceń, przekazywaniu tekstów do tłumaczenia tłumaczom i kontakcie z klientami, wykonywana za pomocą poczty elektronicznej o adresie: biuro@lacznik.fr.
2. Cennik – dokument określający wysokość wynagrodzenia za usługę tłumaczenia, załącznik nr 2 do regulaminu, stanowiący jego integralną część.
3. Formularz kontaktowy – formularz dostępny pod adresem www.francuski-lacznik.pl, służący do kontaktów użytkowników z biurem.
4. Formularz zamówienia – formularz dostępny pod adresem www.francuski-lacznik.pl, służący do złożenia przez użytkownika zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie usługi tłumaczenia.
5. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną zawierający z usługodawcą umowę o świadczenie usługi tłumaczenia, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Osoba dyżurna – osoba obsługująca biuro w danym dniu, przyjmująca i weryfikująca zamówienia, odpowiedzialna za przekazywanie tekstów do tłumaczenia oraz kontakt z klientami.
7. Polityka prywatności – dokument umieszczony na stronie serwisu www.francuski-lacznik.pl, informujący jego użytkowników o tym, jakie dane osobowe są od nich zbierane i jak będą wykorzystywane, załącznik nr 1 do regulaminu, stanowiący jego integralną część.
8. Przedsiębiorca – użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystający z usługi tłumaczenia za pośrednictwem serwisu.
9. Przerwa techniczna – czas, w którym użytkownik nie ma dostępu do serwisu www.francuski-lacznik.pl lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji.
10. Serwis (internetowy), serwis Francuski Łącznik – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna dostępna pod adresem www.francuski-lacznik.pl, za pomocą której świadczone są na rzecz użytkowników usługi tłumaczenia.
11. Strona rozliczeniowa – strona zawierająca tekst liczący 1800 znaków ze spacjami.
12. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, które określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu.
13. Reklamacja – zgłoszone przez użytkownika zastrzeżenie dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
14. Tłumacz (tłumaczka) – osoba, za pomocą której usługodawca świadczy usługę tłumaczenia, dyspozycyjna w danym dniu. Tłumacz – w przypadku Polaków – posiada wykształcenie kierunkowe językowe (filologia romańska, lingwistyka stosowana itp.), co najmniej stopień magistra oraz co najmniej dwa lata udokumentowanego doświadczenia w tłumaczeniu tekstów z języka polskiego na francuski i vice versa. W przypadku rodzimych użytkowników języka francuskiego (tzw. native speakerów), tłumacz posiada wykształcenie wyższe oraz znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1 (według klasyfikacji Rady Europy).
15. Usługa tłumaczenia, usługa – usługa polegająca na przekładaniu tekstu z języka polskiego na język francuski oraz z języka francuskiego na język polski, świadczona na podstawie umowy zawartej na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystywaniem środka porozumienia się na odległość do chwili wykonania umowy włącznie tj. za pomocą formularza zamówienia i poczty elektronicznej.
16. Usługodawca – właściciel serwisu, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą La Pierre Blanche Piotr Szpakowski pod adresem: ulica Naramowicka 31B lok. 5, 61-622 Poznań, woj. Wielkopolskie, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 5262848521, REGON: 301702172.
17. Użytkownik – konsument albo przedsiębiorca, który złożył zamówienie za pośrednictwem serwisu, zwany również usługobiorcą albo potencjalny klient, który skontaktował się z biurem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem serwisu internetowego świadczone są usługi tłumaczeń z języka polskiego na francuski i z języka francuskiego na język polski.
2. Usługi tłumaczeń, o których mowa w ust. 1 obejmują tłumaczenia krótkich, niespecjalistycznych tekstów, w szczególności korespondencji (w tym maili), tekstów na strony internetowe lub portale społecznościowe, artykułów prasowych, tekstów do aplikacji, krótkich umów, listów motywacyjnych itp.
3. Serwis internetowy nie oferuje tłumaczeń specjalistycznych, technicznych lub wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

§ 3 Warunki świadczenia usług

1. Usługobiorca w celu skorzystania z serwisu Francuski Łącznik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
1) sprzęt komputerowy,
2) połączenie z siecią Internet,
3) przeglądarkę internetową,
4) konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług oferowanych przez serwis, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.
3. Użytkownik kontaktując się z biurem nie powinien dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące normy prawne lub dobra osobiste.

§ 4 Warunki zawierania i realizacji umowy o świadczenie usługi tłumaczenia

1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi tłumaczenia użytkownik wypełnia formularz zamówienia usługi dostępny na stronie serwisu, w którym podaje niezbędne dane określone w Polityce prywatności, kierunek tłumaczenia (do wyboru dwie opcje z rozwijającego się menu), ewentualne uwagi do tłumacza i wkleja, w odpowiednie pole tekstowe, tekst do przetłumaczenia lub załącza plik zawierający tekst.
2. Zamówienie użytkownika powinno spełniać wszystkie wymogi formalne, do których należy:
1) tekst przekazany do tłumaczenia zawiera co najmniej 180 znaków ze spacjami;
2) w tekście do tłumaczenia brak słownictwa technicznego;
3) w tekście do tłumaczenia brak licznych skrótów;
4) tekst do tłumaczenia posiada odpowiednią jakość, pozwalającą na zrozumienie przekazu;
5) użyto w tekście do tłumaczenia języka polskiego albo francuskiego;
6) w uwagach do tłumacza użytkownik nie złożył prośby o tłumaczenie poświadczone.
7) w uwagach do tłumacza użytkownik nie złożył prośby o tłumaczenie na inny język, niż dostępne w ofercie.
3. Użytkownik, który chce zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1 dokonuje akceptacji regulaminu serwisu za pomocą przycisku znajdującego się w formularzu zamówienia i potwierdzenia zamówienia za pomocą kliknięcia przycisku „Wyślij zlecenie”, znajdującego się w formularzu zamówienia.
4. Składane przez użytkownika zamówienie, w sposób, o którym mowa w ust. 3, przesyłane jest na główny adres mailowy biura szyfrowanym protokołem SSL.
5. Osoba dyżurna, która otrzymała formularz zamówienia od użytkownika sprawdza zamówienie pod względem formalnym. W razie stwierdzenia, że co najmniej jeden z warunków formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-7, nie został spełniony, zamówienie zostaje odrzucone.
6. Zamówienie spełniające wymogi formalne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-7 przyjmowane jest przez osobę dyżurną poprzez wypełnienie przez nią odpowiedniego formularza na stronie operatora płatności online (Przelewy24), pozwalającego wygenerować link do płatności.
7. Użytkownik otrzymuje, na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, szablonowy e-mail stanowiący potwierdzenie otrzymania zlecenia, zawierający szacowany termin realizacji wraz z linkiem wygenerowanym w serwisie operatora płatności.
8. Po kliknięciu przez użytkownika wygenerowanego linku, o którym mowa w ust. 7, zostaje on przekierowany na stronę operatora płatności, gdzie może dokonać wyboru preferowanej formy płatności i uregulować należność.
9. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi tłumaczenia dochodzi z chwilą otrzymania przez użytkownika maila potwierdzającego przyjęcie zlecenia do realizacji, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności od usługobiorcy. Osoba dyżurna przesyła tekst do przetłumaczenia do dostępnego w danym momencie tłumacza.
10. Wykonywanie usługi rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności. Maksymalny czas realizacji usługi wynosi 24 godziny dla 5 stron rozliczeniowych.
11. Konsument składając zamówienie za pośrednictwem serwisu, żąda rozpoczęcia wykonywania usługi tłumaczenia przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
12. Przetłumaczony tekst jest przesyłany do biura przez tłumacza, skąd po weryfikacji tekstu docelowego pod względem językowym
i merytorycznym, jest on niezwłocznie przesyłany do użytkownika.
13. W przypadku braku kontaktu ze strony użytkownika, tłumaczenie uznawane jest za zaakceptowane po upływie 14 dni od momentu jego wysłania. 14. Faktura za wykonaną usługę tłumaczenia jest przesyłana użytkownikowi w formie elektronicznej, na jego wyraźne żądanie.

§ 5 Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi tłumaczenia

1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w § 4 ust. 9 zd. 1.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć
z wykorzystaniem wzorca załącznika nr 3 do regulaminu. Formularz jest dostępny pod adresem: https://www.francuski-lacznik.pl/media/upload/wzor.pdf
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres mailowy biura, o którym mowa w § 1 pkt. 1.
5. W wypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, usługodawca niezwłocznie przesyła konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Usługodawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu
od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
7. Konsument wykonując prawo odstąpienia od umowy ma jednak obowiązek zapłaty za usługę wykonaną do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi, z uwzględnieniem ustalonego wynagrodzenia.
8. Jeżeli usługa tłumaczenia została w pełni wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

§ 6 Wynagrodzenie

1. Usługa tłumaczenia jest świadczona odpłatnie.
2. Podstawową jednostką rozliczeniową jest strona rozliczeniowa.
3. Wycena dokonywana jest na podstawie przesłanego przez użytkownika tekstu do tłumaczenia (tekst źródłowy). Użytkownik zostaje poinformowany o szacunkowej wycenie zlecenia z chwilą otrzymania maila potwierdzającego otrzymanie zlecenia wraz z linkiem do płatności, o której mowa w § 4 ust. 7.
4. Wysokość wynagrodzenia określa cennik.

§ 7 Przerwa techniczna

Usługodawca dokłada wszelkich starań by korzystanie z portalu przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega możliwość przerwy technicznej, która jednak pozostanie bez wpływu na realizację usług zamówionych przed jej powstaniem.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem serwisu usług, użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem maila na adres biuro@lacznik.fr lub poprzez kliknięcie linku, o którym mowa w § 4 ust. 13 zd. 1 i wyrażenie braku akceptacji tłumaczenia we wskazanym terminie.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firmę, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wraz z polityką prywatności obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku. Korzystanie z serwisu odbywa się na zasadach określonych w regulaminie i wymaga jego akceptacji.
2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
3. W wypadku zmiany regulaminu, usługodawca udostępnia usługobiorcy na stronie serwisu zmianę regulaminu przed jej wejściem w życie.

-----

Załącznik nr 1 do regulaminu

Polityka prywatności serwisu internetowego Francuski Łącznik

I Informacje ogólne

1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem www.francuski-lacznik.pl jest Piotr Szpakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą La Pierre Blanche Piotr Szpakowski, pod adresem Naramowicka 31B lok. 5, 61-622 Poznań, woj. Wielkopolskie, NIP: 5262848521, REGON: 3017021722.
2. Sytuacje, w których dochodzi do podania danych osobowych przez użytkowników serwisu oraz zasady przetwarzania tych danych (zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania) określa niniejszy dokument, który ma na względzie ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002, poz. 101, nr 926 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2013 poz. 1422 tekst jednolity).
3. Niniejszy dokument zawiera również postanowienia dotyczące polityki cookies (tzw. „ciasteczek”).

II Zakres danych zbieranych od użytkowników i sposób ich pozyskiwania

1. Przetwarzane są dane osobowe użytkownika w związku z zamówieniem przez niego usługi tłumaczenia, złożeniem reklamacji bądź skontaktowaniem się z biurem. Do danych tych zalicza się: imię, nazwisko, e-mail, opcjonalnie – numer telefonu.
2. Wszelkie dane osobowe podawane są dobrowolnie przez użytkowników, którzy tym samym akceptują postanowienia niniejszej polityki
prywatności.
3. Do danych, które są automatycznie zbierane przez serwer zalicza się numery IP, które nie są wyświetlane publicznie. Zbierane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw, w tym działanie na szkodę serwisu.
4. Serwis Francuski Łącznik stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego użytkowników. Cookies są danymi informatycznymi zapisywanymi przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może ponownie odczytać. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, co wiązać się może z utrudnieniami w korzystaniu z niektórych usług serwisu. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron.

III Cele, w jakich dane użytkownika są wykorzystywane

1.Dane użytkowników przetwarzane są w celach takich, jak:
1) realizacja umowy o świadczenie usługi tłumaczenia;
2) rozpatrzenie reklamacji użytkownika;
3) udzielenie mailowej odpowiedzi na pytania użytkownika.
2. Wgląd do danych użytkownika ma usługodawca, będący administratorem danych osobowych oraz upoważnione przez niego osoby, w tym osoba obsługująca biuro oraz tłumacze, za pomocą których wykonuje umowy zawarte z użytkownikami.
3. Osoby trzecie, w tym podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osobowe użytkowników serwisu Francuski Łącznik.

IV Prawa użytkowników serwisu Francuski Łącznik

1. Szanując prawo do prywatności użytkowników, właściciel serwisu zabezpiecza ich dane osobowe przez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych, które chronią przed nieuprawnionym przetwarzaniem tych danych, w szczególności przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.)
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4. W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, użytkownik ma prawo żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
5. Kontakt z usługodawcą Wszelkie pytania dotyczące zasad i warunków korzystania z serwisu można kierować na adres e-mail biuro@lacznik.fr.